NextHop
Hľadáte veľkoobchod? Navštívte
CRAFT.NEXTHOP.SK
0

Obchodné podmienky


Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: NextHop s.r.o.
Ulica a číslo: Potravinárska 1745/18
Mesto a PSČ:  Nitra, 949 12
Štát: Slovenská republika
IČO: 50353721
DIČ: 2120304912
IČ DPH: SK2120304912

Platobné údaje našej banky:
IBAN: SK4183300000002601154071
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Číslo účtu:
2601154071 / 8330
Názov účtu: NextHop s. r. o.
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

mobil: +421 950 598 011
e-mail: nexthop@nexthop.sk

1. O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme NextHop s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Služba zasielania noviniek e-mailom je nepovinná a dá sa navyše kedykoľvek zrušiť.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.


2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo v hotovosti, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie.


3. Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do doby pred expedíciou tovaru, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail cez ktorý sa objednávka zadávala a číslo objednávky.


4. Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená na štítku každého výrobku, ak sa naň nejaká vzťahuje. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.


5. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.


6. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 

7. Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Osobný odber - je bezplatný a možný v Pivotéke Nitra na Dolnočermánskej 1 v čase ich otváracích hodín. Zakúpený tovar nie je ihneď pripravený na vyzdvihnutie. Tovar si teda môžete prebrať až po obdržaní notifikačnej správy o zmene stavy objednávky na "Pripravená na vyzdvihnutie". Príprava objednávky obvykle trvá jeden deň.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie kuriérom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).


8. Spôsoby úhrady

Spôsoby úhrady, možno vybrať po výbere dopravy.

Platba prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte objednávku so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet SK4183300000002601154071
Dobierka - objednaný tovar Vám odošleme kuriérom a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Za túto službu si účtujeme poplatok vo výške 1€ vrátane DPH.
Platobná karta - je možné použiť všetky bežné karty typu Visa, Visa electron, MasterCard
Platbu nie je možné vykonať pri osobnom odbere - tu je treba vždy objednávku vopred uhradiť.


9. Bezpečnosť

Všetky osobné a citlivé informácie sa šifrujú.


10. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.


11. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, ideálne aj fotodokumentáciou.

Ako postupovať

Ozvite sa nám na našu e-mailovú adresu a my zabezpečíme vyzdvihnutie balíka z miesta doručenia. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri doručení. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií budú účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne inak. Rovnako ako pri dodaní objednávky, budete informovaní o expedícii nového balíka.

 

12. Alternatívne riešenie sporov

V novembri 2015 prebehla novelizácia zákona o ochrane spotrebiteľa.Bol prijatý nový zákon 391/2015 O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.Z novelizácie vyplynula aj nová povinnosť pre prevádzkovateľov eshopov  - zverejňovať na webe aj odkaz na možnosť alternatívneho online riešenia sporu medzi nimi a ich zákazníkom.Podľa zákona prevádzkovateľ eshopu musí na svojej webstránke, informovať o tom, že spotrebiteľ má možnosť riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a takisto o podmienkach alternatívneho riešenia sporu. Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

                   

Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2016 do odvolania a môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok a prajeme Vám príjemné nakupovanie a varenie!